Condicions Generals de Contractació

Tot aquell que vulgui contractar els serveis de VERTICAL EMOTIONS S.C. ha de llegir i acceptar els següents punts abans de fer la reserva:

Condicions de reserva:

– En el moment de la reserva s’haurà d’abonar el 30% de l’import de l’activitat contractada 15 dies abans de l’activitat.

L’abonament es pot fer mitjançant una transferència bancaria al número de compte de Banc Sabadell:

ES52 – 0081 – 0097 – 2800 – 0132 – 9642

A nom de VERTICAL EMOTIONS SC, enviant el justificant de pagament per e-mail a info@verticalemotions.com i especificant el nom de la reserva i data.

– La quantitat restant s’haurà d’abonar per transferència 5 dies abans de l’activitat.
*Tota reserva no es considerarà vàlida i amb els drets que aquesta implica, fins que no s’hagi rebut la bestreta.

Condicions modificació i cancel·lació de reserva:
– En cas de voler modificar la data i/o número de persones, s’haurà de consultar disponibilitat.
– Si per qualsevol motiu, s’hagués d’anular o modificar una reserva, haurà de fer-se càrrec dels següents càrrecs per anul·lació:

 • L’anul·lació de l’activitat amb menys de 7 dies d’antelació, comportarà la pèrdua del 100% de l’import de la reserva.
 • Els costos de cancel·lació de l’allotjament, transport, … correran a càrrec del client (segons les polítiques pròpies de cancel·lació dels allotjaments, transport…)
 • En cas de cancel·lació per qüestions meteorològiques o de força major, es concertarà nova data, es deixarà la reserva amb data oberta o es retornarà l’import de la reserva.

* La decisió de cancel·lar una reserva per causes meteorològiques o de força major, és responsabilitat exclusiva del proveïdor de l’activitat.
** L’empresa no es responsabilitza dels objectes personals dels clients de manera que no s’atendrà cap reclamació en aquest sentit.

*** Les fotografies de les activitats són cortesia de l’empresa. Vertical Emotions no atendrà reclamacions sobre les fotos realitzades durant les activitats. L’objectiu principal del tècnics és el guiatge i la seguretat dels participants.

Condicions per activitats als Alps

Tot aquell que vulgui contractar els serveis de VERTICAL EMOTIONS S.C. ha de llegir i acceptar els següents punts abans de fer la reserva:

Condicions de reserva:

– En el moment de la reserva de l’activitat, s’haurà d’abonar el 30% de l’import total de l’activitat contractada, excepte quan la reserva es faci a menys de 5 dies de l’inici de l’activitat.

– El pagament restant haurà de realitzar-se sempre 15 dies abans de l’inici de l’activitat.
L’abonament es pot fer mitjançant transferència bancària al número de compte de Banc Sabadell:

ES52 – 0081 – 0097 – 2800 – 0132 – 9642

A nom de VERTICAL EMOTIONS SC, enviant el justificant de pagament per e-mail a info@verticalemotions.com i especificant el nom de la reserva i la data.

* Tota reserva no es considerarà vàlida, i amb els drets que aquesta implica, fins que no s’hagi rebut la bestreta.

Condicions de modificació i cancel·lació de reserva:
En cas de voler modificar la data i/o número de persones, s’haurà de consultar la disponibilitat.
Si per qualsevol motiu, s’hagués d’anul·lar o modificar una reserva, haurà de fer-se càrrec dels següents càrrecs per anul·lació:

 • L’anul·lació de l’activitat amb menys de 14 dies d’antelació, comportarà la pèrdua del 100% de l’import de la reserva.
 • Els costos de cancel·lació de l’allotjament, transport, … correran a càrrec del client (segons les polítiques pròpies de cancel·lació dels allotjaments, transport…)
 • En cas de cancel·lació per qüestions meteorològiques o de força major, es proposarà una altre zona o activitat acord amb el preu de l’activitat contractada, si no fos possible es concertarà una nova data, es deixarà la reserva amb data oberta o es retornarà l’import de la reserva.

* La decisió de cancel·lar una reserva per causes meteorològiques o de força major, es responsabilitat exclusiva del proveïdor de l’activitat.
** L’empresa no es responsabilitza dels objectes personals dels clients de manera que no s’atendrà cap reclamació en aquest sentit.

Política de Privacitat:
Les dades personals seran incloses a la base de dades exclusivament per ús intern i segons la llei de protecció de dades 15/1999 (LOPDCP). Les dades personals es tractaran amb confidencialitat. Així mateix, informem que l’interessar pot exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació dirigint una carta a VERTICAL EMOTIONS SC.

Condicions generals de les activitats:

Declaro sota la meva responsabilitat que:

 • M’han explicat l’activitat i els riscos que comporta.
 • Em comprometo a seguir les instruccions i ordres dels tècnics durant les activitats, en cas d’incompliment pot comportar la finalització d’aquesta.
 • Assumeixo la responsabilitat dels actes que realitzo que no siguin segons les explicacions i/o ordres del guia.
 • Respectaré el medi natural sense abandonar cap deixalla.
 • No pateixo cap malaltia cardiovascular ni em trobo en estat de gestació.
 • No tinc cap lesió a cap part del meu cos que impedeixi la realització de l’activitat.
 • No em trobo sota els efectes de l’alcohol o les drogues o qualsevol altre medicament que pugui comprometre la meva estabilitat i els meus reflexes o que incideixi en les meves capacitats físiques o psíquiques.
 • Tinc coneixements elementals de les tècniques de natació (per les activitats aquàtiques).
 • Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats dels seus pares o tutors legals, en cas de voler participar sols hauran de lliurar l’autorització i consentiment de participació a l’activitat per escrit i degudament signada pels seus pares o tutors legals.
 • El material proporcionat per a la realització de les activitats està homologat si així es requereix i en correcte estat d’ús. En el cas que el participant porti material propi, aquest serà supervisat pels nostres tècnics i només es pot utilitzar si així ho consideren.
 • Totes les activitats organitzades per VERTICAL EMOTIONS S.C. inclouen assegurança amb la companyia AXA Seguros, número de pòlissa 8667788, segon el Decret 56/2003 per la qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.
 • Accepto que l’activitat podrà ser suspesa per raons meteorològiques i/o raons tècniques previstes o imprevistes.
 • Accepto la utilització de les dades, fotografies i vídeos per a finalitats comercials de Vertical Emotions SC., o per les seves empreses col·laboradores (en cas de no acceptar-ho enviar correu amb nom, cognoms i DNI a info@verticalemotions.com expressant la negativa de la seva utilització).

Condicions generals per al Val Regal:

Vertical Emotions SC facilita a aquelles persones que ho desitgin dos tipus de Val Regal,

 1. Regalar activitats a terceres persones sense que aquestes sàpiguen l’import de la mateixa.
 2. Regala un val per un import fixat que la tercera persona podrà gastar a Vertical Emotions SC.

En qualsevol dels casos, el comprador del Val Regal haurà d’abonar el 100% de l’import que regala.

En el primer cas, si per algún motiu canviés l’import de l’activitat el comprador hauria d’abonar la diferència o rebre un Val de Descompte per una altra activitat.

El Val Regal tindrà una validesa d’un any i, un cop passat aquest plaç, no hi haurà cap devolució de diners.

LEGISLACIÓ

Asociación Española de Guías de Montaña (AEGM) – LEGISLACIÓN

REAL DECRETO 318/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada

REAL DECRETO 319/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las especialidades de los Deportes de Invierno.

DECRET 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.

REAL DECRETO 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

LLEI 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

DADES FISCALS

Vertical Emotions SC

J55161954

Avinguda President Companys, 26

17100 La Bisbal d’Empordà

DADES DE CONTACTE

info@verticalemotions.com

629 21 65 07