Condicions Generals de Contractació

Tot aquell que vulgui contractar els serveis de VERTICAL EMOTIONS S.C. ha de llegir i acceptar els següents punts abans de fer la reserva:

Condicions de reserva:

– En el moment de la reserva s’haurà d’abonar el 30% de l’import de l’activitat contractada 15 dies abans de l’activitat.

L’abonament es pot fer mitjançant una transferència bancaria al número de compte de Banc Sabadell:

ES52 – 0081 – 0097 – 2800 – 0132 – 9642

A nom de VERTICAL EMOTIONS SC, enviant el justificant de pagament per e-mail a info@verticalemotions.com i especificant el nom de la reserva i data.

– La quantitat restant s’haurà d’abonar per transferència 5 dies abans de l’activitat.
*Tota reserva no es considerarà vàlida i amb els drets que aquesta implica, fins que no s’hagi rebut la bestreta.

Condicions modificació i cancel·lació de reserva:
– En cas de voler modificar la data i/o número de persones, s’haurà de consultar disponibilitat.
– Si per qualsevol motiu, s’hagués d’anular o modificar una reserva, haurà de fer-se càrrec dels següents càrrecs per anul·lació:

 • L’anul·lació de l’activitat amb menys de 7 dies d’antelació, comportarà la pèrdua del 100% de l’import de la reserva.
 • Els costos de cancel·lació de l’allotjament, transport, … correran a càrrec del client (segons les polítiques pròpies de cancel·lació dels allotjaments, transport…)
 • En cas de cancel·lació per qüestions meteorològiques o de força major, es concertarà nova data, es deixarà la reserva amb data oberta o es retornarà l’import de la reserva.

* La decisió de cancel·lar una reserva per causes meteorològiques o de força major, és responsabilitat exclusiva del proveïdor de l’activitat.
** L’empresa no es responsabilitza dels objectes personals dels clients de manera que no s’atendrà cap reclamació en aquest sentit.

*** Les fotografies de les activitats són cortesia de l’empresa. Vertical Emotions no atendrà reclamacions sobre les fotos realitzades durant les activitats. L’objectiu principal del tècnics és el guiatge i la seguretat dels participants.

Condicions per activitats als Alps

Tot aquell que vulgui contractar els serveis de VERTICAL EMOTIONS S.C. ha de llegir i acceptar els següents punts abans de fer la reserva:

Condicions de reserva:

– En el moment de la reserva de l’activitat, s’haurà d’abonar el 30% de l’import total de l’activitat contractada, excepte quan la reserva es faci a menys de 5 dies de l’inici de l’activitat.

– El pagament restant haurà de realitzar-se sempre 15 dies abans de l’inici de l’activitat.
L’abonament es pot fer mitjançant transferència bancària al número de compte de Banc Sabadell:

ES52 – 0081 – 0097 – 2800 – 0132 – 9642

A nom de VERTICAL EMOTIONS SC, enviant el justificant de pagament per e-mail a info@verticalemotions.com i especificant el nom de la reserva i la data.

* Tota reserva no es considerarà vàlida, i amb els drets que aquesta implica, fins que no s’hagi rebut la bestreta.

Condicions de modificació i cancel·lació de reserva:
En cas de voler modificar la data i/o número de persones, s’haurà de consultar la disponibilitat.
Si per qualsevol motiu, s’hagués d’anul·lar o modificar una reserva, haurà de fer-se càrrec dels següents càrrecs per anul·lació:

 • L’anul·lació de l’activitat amb menys de 14 dies d’antelació, comportarà la pèrdua del 100% de l’import de la reserva.
 • Els costos de cancel·lació de l’allotjament, transport, … correran a càrrec del client (segons les polítiques pròpies de cancel·lació dels allotjaments, transport…)
 • En cas de cancel·lació per qüestions meteorològiques o de força major, es proposarà una altre zona o activitat acord amb el preu de l’activitat contractada, si no fos possible es concertarà una nova data, es deixarà la reserva amb data oberta o es retornarà l’import de la reserva.

* La decisió de cancel·lar una reserva per causes meteorològiques o de força major, es responsabilitat exclusiva del proveïdor de l’activitat.
** L’empresa no es responsabilitza dels objectes personals dels clients de manera que no s’atendrà cap reclamació en aquest sentit.

Política de Privacitat:
Les dades personals seran incloses a la base de dades exclusivament per ús intern i segons la llei de protecció de dades 15/1999 (LOPDCP). Les dades personals es tractaran amb confidencialitat. Així mateix, informem que l’interessar pot exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació dirigint una carta a VERTICAL EMOTIONS SC.

Condicions generals de les activitats:

Declaro sota la meva responsabilitat que:

 • M’han explicat l’activitat i els riscos que comporta.
 • Em comprometo a seguir les instruccions i ordres dels tècnics durant les activitats, en cas d’incompliment pot comportar la finalització d’aquesta.
 • Assumeixo la responsabilitat dels actes que realitzo que no siguin segons les explicacions i/o ordres del guia.
 • Respectaré el medi natural sense abandonar cap deixalla.
 • No pateixo cap malaltia cardiovascular ni em trobo en estat de gestació.
 • No tinc cap lesió a cap part del meu cos que impedeixi la realització de l’activitat.
 • No em trobo sota els efectes de l’alcohol o les drogues o qualsevol altre medicament que pugui comprometre la meva estabilitat i els meus reflexes o que incideixi en les meves capacitats físiques o psíquiques.
 • Tinc coneixements elementals de les tècniques de natació (per les activitats aquàtiques).
 • Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats dels seus pares o tutors legals, en cas de voler participar sols hauran de lliurar l’autorització i consentiment de participació a l’activitat per escrit i degudament signada pels seus pares o tutors legals.
 • El material proporcionat per a la realització de les activitats està homologat si així es requereix i en correcte estat d’ús. En el cas que el participant porti material propi, aquest serà supervisat pels nostres tècnics i només es pot utilitzar si així ho consideren.
 • Totes les activitats organitzades per VERTICAL EMOTIONS S.C. inclouen assegurança amb la companyia AXA Seguros, número de pòlissa 8667788, segon el Decret 56/2003 per la qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.
 • Accepto que l’activitat podrà ser suspesa per raons meteorològiques i/o raons tècniques previstes o imprevistes.
 • Accepto la utilització de les dades, fotografies i vídeos per a finalitats comercials de Vertical Emotions SC., o per les seves empreses col·laboradores (en cas de no acceptar-ho enviar correu amb nom, cognoms i DNI a info@verticalemotions.com expressant la negativa de la seva utilització).

Condicions generals per al Val Regal:

Vertical Emotions SC facilita a aquelles persones que ho desitgin dos tipus de Val Regal,

 1. Regalar activitats a terceres persones sense que aquestes sàpiguen l’import de la mateixa.
 2. Regala un val per un import fixat que la tercera persona podrà gastar a Vertical Emotions SC.

En qualsevol dels casos, el comprador del Val Regal haurà d’abonar el 100% de l’import que regala.

En el primer cas, si per algún motiu canviés l’import de l’activitat el comprador hauria d’abonar la diferència o rebre un Val de Descompte per una altra activitat.

El Val Regal tindrà una validesa d’un any i no hi haurà cap devolució de diners.

LEGISLACIÓ

Asociación Española de Guías de Montaña (AEGM) – LEGISLACIÓN

REAL DECRETO 318/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las especialidades de los Deportes de Montaña y Escalada

REAL DECRETO 319/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las especialidades de los Deportes de Invierno.

DECRET 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.

REAL DECRETO 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial.

LLEI 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

DADES FISCALS

Vertical Emotions SC

J55161954

Avinguda President Companys, 26

17100 La Bisbal d’Empordà

DADES DE CONTACTE

info@verticalemotions.com

629 21 65 07